Textilslöjd

Lärare Karin Winroth
VT 2017

KLÄDSÖMNAD

Kunskapsområde åk8

UPPGIFT

Din uppgift är att sy ett valfritt klädesplagg. Du kan göra din egen design eller välja en färdig design. Vi ritar av kommersiella mönster men kan göra ändringar så att det passar din egen design.
 

FÖRMÅGOR I FOKUS

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 

CENTRALT INNEHÅLL

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

Konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.

Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
 

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat vis formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

 

C

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat vis formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i ändamålsenligt sätt.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

 

A

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat vis formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

 

 

 

 

HT 2016

Arbetsområde – FÖRVARING

Uppgift:

Du ska skapa någon form av förvaring i valfri textil teknik.
Den ska ha en genomtänkt form och funktion samt uttryck.
den ska dessutom ha någon form av knäppning/stängningsanordning eller upphängningsanordning.

 

Centralt innehåll

Textila material och deras kombinationsmöjligheter med varandra, t ex nyproducerade och återanvända material.
Utvecklade hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
Undersökande av materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.
Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

 

Kunskapskrav - E

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat vis formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

 

Kunskapskrav – C

 

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat vis formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Eleven kan ge utveckladeomdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
 

Kunskapskrav – A

 

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat vis formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Eleven kan ge välutveckladeomdömen om arbetsprocessen medgod användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

 

Från Lgr11
"Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
•Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
•Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
•Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
•Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck."

 

Planering – Monogrambroderi

Syfte:

Undervisningen i slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmåga att arbeta med olika material.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls uttryck.

 

Under arbetsområdet arbetar vi med följande delar i det centrala innehållet:

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvecklade former av hantverkstekniker. Begrepp som används i samband med dessa.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och arbetsresultatet.

Egen formgivning med hjälp av material, färger och former.

Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

 

Arbetsformer:

Korta föreläsningar om monogram och broderi – hantverk och tekniker

Formgivning av eget monogram

Broderi, eget monogram. Broderiet placeras i en ram och sätt upp i klassrum eller korridor

Dokumentation av den egna arbetsprocessen i ord och bild i en egen arbetsplan

 

Kunskapskrav:

E

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

C

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

A

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalit
 

 

 

 

Dela:
Kategorier: